BOSATSU HANKA (Hanka Shiyui statue), Buddhist Statues

BOSATSU HANKA (Hanka Shiyui statue) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

MIROKU BOSATSU (Maitreya), Buddhist Statues

MIROKU BOSATSU (Maitreya) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

MONJU BOSATSU (Manjusuri), Buddhist Statues

MONJU BOSATSU (Manjusuri)  / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

ZAO GONGEN, Buddhist Statues

ZAO GONGEN / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

FUJIN (Fujin and Raijin), Buddhist Statues

FUJIN (Fujin and Raijin) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

RAIJIN (Fujin and Raijin), Buddhist Statues

RAIJIN (Fujin and Raijin) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

TENTOUKI (Tentoki and Ryutoki), Buddhist Statues

TENTOUKI (Tentoki and Ryutoki) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

RYUTOUKI (Tentoki and Ryutoki), Buddhist Statues

RYUTOUKI (Tentoki and Ryutoki) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

KUYA SHONIN (Kuya), Buddhist Statues

KUYA SHONIN (Kuya) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu

MIKAERI AMIDA, Buddhist Statues

MIKAERI AMIDA / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu